ਬੈਜਰ ਮੈਪਸ ਦੀ ਪਰਾਈਸਿੰਗ

ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਯਾਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਉ ਬਚਾਓ ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਦੇ ਮਹੀਨੇ. ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ , ਸਚੇਡੁਲੇ ਕਰੋ ਡੈਮੋ। | ਕਾਲ ਕਰੋ 415-592-5909 ਉੱਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਾਇ.

ਬੇਸਿਕ

ਲੋੱਕਾਂ ਲਾਇ

$15
per month
billed annually
$18/ਮਹੀਨਾ/ਬਿਲਡ ਹਰ ਮਹੀਨਾ
$50 Setup
ਆਪਣਾ 7 ਦੀਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਯਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਓ

ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

 • ਅੱਪਲੋਡ ਕੁਸਟੋਮੇਰਸ (ਗ੍ਰਾਹਕ)
 • ਓਪਤੀਮਾਈਜ਼ ਰੂਟਸ
 • ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਪਪੋਇੰਟਮੇੰਟ੍ਸ
 • ਪ੍ਰੋਸਪੇਕਟ ਲੀਡਸ
 • ਕੋਲੋਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ

ਬਿਜਨੈਸ

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਾਇ

$35
per user/month
ਬਿਲ੍ਡ ਸਾਲਾਨਾ
$42/ਮਹੀਨਾ/ਬਿਲ੍ਡ ਹਰ ਮਹੀਨਾ
$100 Setup per Seat
ਆਪਣਾ 7 ਦੀਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਯਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਓ

ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

 • ਟੀਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
 • ਸ਼ੇਅਰ ਰੂਟਸ
 • ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਤਸ
 • ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਟੂਲਜ਼

ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼

ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੂਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ

$66
per user/month
ਬਿਲ੍ਡ ਸਾਲਾਨਾ
$74/ਮਹੀਨਾ /ਬਿਲ੍ਡ ਹਰ ਮਹੀਨਾ
$100 Setup per Seat
ਆਪਣਾ 7 ਦੀਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਯਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਓ

ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

 • ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
 • ਸੀ ਆਰ ਐਮ ਇੰਟੈਗ੍ਰਸ਼ਨ
 • ਟੈਚਨੀਕੈਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ
 • ਕਸਟਮ ਚੈੱਕ ਇਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਧਿਕਤਰ ਪੂਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈਂ ?

ਜੋ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਂ ਜ $35 ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂਦਾ ਹੈ. ਉਥਾਰਨ: ਅੱਗੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੇਲ੍ਸ ਰੇਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਂਨੂੰ 5+1= 6 ਲਾਈਸੇਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਉਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਯਾਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਉੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀ ਦੂਜੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਗ੍ਰੇਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ.

ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ-ਆਰ-ਐਮ ਨਾ ਹੋਵੇ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪ੍ਰੇਅਦਸ਼ੀਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਜਰ ਆਪਦਾ ਡਾਟਾ ਐਪ ਵਿੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਆਪ ਸਾਡੇ ਸੀ-ਆਰ-ਐਮ ਤੋਂ ਇੰਟੈਗਰਾਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜੀ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ Salesforce, Dynamics, ACT, SAP, Sage, Oracle, NetSuite, SugarCRM, Zoho, Base CRM, custom CRMs ਤੋਂ ਕੰਨੇਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ.

ਕੇ ਤੁਸੀ ਸਲੇਸਫੋਰਸ ਇੰਟੈਗਰਾਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ?

ਸਲੇਸਫੋਰਸ ਇੰਟੈਗ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹਾਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਨੇਕਟ ਟੂ ਸਲੇਸਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲੇਸਫੋਰਸ ਲਾਗਿਨ ਡਿਟੈਲਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਂਨਇੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ?

ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਉਂਗੇ ਨੇ.

Basic Business Enterprise
Pricing      
Monthly Pricing (Billed Annually) $8.25 $35/user $66/user
Monthly Pricing (Billed Monthly) $9 $42/user $74/user
Record Limit 60 3,000/user* 10,000/user*
Product Support      
Email Support
Phone Support
Native Mobile Apps
Batch Data Uploading  
Sandbox Test Environments  
Launch Guidance  
Route Strategy and Management**    
Engineering Support**    
Dedicated Customer Success Representative**    
Customer Data Interaction      
Display Customer Data on the Map
Edit Customer Data
Enrich Customer Data
Export Customer Data  
Custom Map Layers**    
Appointment Scheduling      
Dynamic Scheduling
iOS Calendar Integration
Route Optimization
Prospecting      
Find New Leads
View Lead Information
Add Leads to Customer Database
Management & Collaboration      
Can Refer Badger to Coworkers
Tie Accounts Together  
Team Upload  
Management View  
Route Share  
Data Management      
Custom User and Organization Fields
SalesForce Integration
Weekly Reports  
CRM Integration**    
Custom ERP Integration**    
Custom Field Support**    
Custom Check-ins**    
Technical Account Manager**    
Security And Access      
SSL Encryption
EU Safe Harbor Compliance
Custom Roles and Permissions**    
Single Sign-on (SSO)**    
Network Access Restriction**    

* Self-service is limited to 2,500 records. If you're looking for more than this give us a call or email and we'll help with uploading.

** Applies to purchase of over 20 licenses, hourly rates may apply depending on custom implementation