ਫ਼ੀਲਡ ਸੇਲ੍ਸ ਵਧਾਓ

ਫ਼ੀਲਡ ਸੇਲ੍ਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਪ ਹੈ. ਪਲਾਨਿੰਗ, ਰਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਦੁਲਿੰਗ. ਬੈਜਰ ਆਪਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰਾਯਲ ਲੀਜਿਯੈ >ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

Kellie Glenister

L'Oreal

"ਬੈਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਸੇਲ੍ਸ ਰਿਪ੍ਰੇਸੇਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ" ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੇਖੋ

ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ

ਆਪਣੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰੋ

  • ਸੇਲ੍ਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨੁਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸੁਅਲਾਇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਹੈ.
  • ਆਪਣੇ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਤਮ
3 ਮਿਨਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ›

ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਸੇਲ੍ਸ ਵੋਲਯੁਮ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਕਿਸਮ, ਮਿੱਤੀ

ਬੈਜਰ ਪਹਿਲੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਲਡ ਸੇਲ੍ਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ

ਆਪ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਛ ਵੀ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਬੈਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਯਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ.

ਬੈਜਰ ਆਪਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ

  • ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਜਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਵਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ.
  • ਬੈਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪ ਡੈਂਟਿਸਟਸ, ਰੇਸਟੌਰੰਤਸ, ਕਾਰਦਿਓਲੋਜਿਸਟਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਹੋਰ ਫ਼ੀਚਰ ਵੇਖੋ >
ਸਾਡੇ ਕੁੱਛ ਗ੍ਰਾਹਕ..........ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋ.

ਬੇਹਤਰ ਪਲਾਨ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਓਪਤੀਮਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਆਪ ਜ਼ਯਾਦਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਪਾਉ

  • ਅਲਗ ਅਲਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ, ਮੈਪ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਯੂਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਂਦਾ ਹੈ. ਬੈਜਰ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰਰਿਟ੍ਰੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਸੇਲ੍ਸ ਰੇਪਸ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੀਮ 20% ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 25% ਤਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

Map your Customers

CRM Integration

Calendar Integration

“ਬੈਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ 25% ਅਧਿਕ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪੜਿ.”

Lara Thomas

DermaTran

ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ.

ਬੈਜਰ ਆਪਨੂੰ ਕਾਰਯਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

  • ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਖ਼ਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ.
  • ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉ.
  • ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਡਜਸਟ ਕਰੋ
ਹੋਰ ਫ਼ੀਚਰ ਵੇਖੋ >

ਬੈਜਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਗਾਹ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 20% ਜ਼ਯਾਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ.

Bruce Aiken, Regional Business Manager for Alere Home Monitoring

ਇੰਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਇ ਵਧੀਆ ਹੈ:

ਸਟ੍ਰੀਟ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਸਭ੍ਹ ਤਉ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਬੈਜਰ ਹੈ

ਹੁਣ ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾਫ਼੍ਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. ਬੈਜਰ ਐਪ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਂਡ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਲਾਇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ.

ਬੈਜਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਪਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ >
ਸੇਲ੍ਸ ਰੂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਪ ਜੈਸੇ ਬੈਜਰ ਮੈਪਸ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਇਮਪਲੋਈ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਪੜੇ ਟ੍ਰੇਵਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Steve Higgins

Kerr

ਬੈਜਰ ਦੀ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ

ਬੈਜਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਉ ਜਾਣੋ